Registro completo
Títol:     El pensament pedagògic a l'obra de Joan Mascaró i Fornés
Autor/es: Calafat i Matas, Margalida
Matèries en català: Educació per a la pau i la no violència ; Vies de creixement personal ; Cultura de pau ; Espiritualitat ; Mascaró i Fornés, Joan 1897-1987
Matèries en anglès: Education ; Nonviolence ; Spirituality ; Mascaró i Fornés, Joan 1897-1987
Abstract | Nota:  [cat] En els nostres dies qualsevol dimensió de la pau es troba lligada a processos de canvi i de transformació individuals, socials i estructurals implícits en el traspàs d’una cultura de violència a una cultura de pau. Després de tot un ampli recorregut bibliogràfic sobre el tema de la cultura de pau i de no violència, Joan Mascaró, ens dóna l’oportunitat d’aprofundir des d’una perspectiva personalista i humanista, amb idees valuoses per abordar una pedagogia per a l’esperança. Les seves aportacions es troben en el terreny de l’espiritualitat necessària per fer possible la implementació de la cultura de pau. Mascaró beu de les fons de l’ideari noucentista, de les fonts de la renovació cultural amb vocació pedagògica i educadora basada en la intervenció. És a partir d’aquí que Mascaró augmenta l’esperança de viure un món millor inspirat en l’educació. Aquesta esperança en l’educació, juntament al seu bagatge personal i a la recerca espiritual, fan que solidifiqui el convenciment personal del fet que el canvi ha de partir d’un mateix i que, el coneixement d’un mateix, és el coneixement cabdal. A l’hora de plantejar la recerca sobre l’obra de Joan Mascaró, se’ns presenta la dificultat de les fonts. Mascaró va publicar poc, tot i que a la seva vida va produir molt més, en forma de cartes, conferències, intervencions en la ràdio, etc. Joan Mascaró va voler traslladar el sentit oriental a la mentalitat occidental i ho va fer de forma profunda, amb la qual cosa la seva producció va ser molta més de la que va acabar publicant. L’autor parla del tema de l’espiritualitat amb la capacitat d’un expert en cultura oriental. Ho demostra en la profunditat de les seves paraules i en l’ús d’alguns dels conceptes provinents de la filosofia oriental, als quals una persona no formada en aquesta filosofia no podria abastar. Mascaró tenia un ideari pedagògic tot i que la intenció de la seva obra no fos proposar de forma explícita un concepte d’educació, ni tampoc fer cap tractat de pedagogia. La idea d’educació de la qual parla Mascaró és amplia i va molt més enllà de l’academicisme. Per ell l’educació s’ha de fonamentar essencialment en l’home i en la seva interioritat. El saber bàsic i fonamental per a l’autor és el coneixement d’un mateix i el creixement de la pròpia consciència. L’espiritualitat que parteix del coneixement d’un mateix i és completa forjant allò que considera valuós a partir de l’amor.. L’espiritualitat en l’obra de Mascaró és un principi pedagògic fonamental. El camí de la formació de la persona ha de passar necessàriament per la interioritat. Aleshores ningú pot ser educat sinó que cada un s’educa. L’educació com l’espiritualitat és vivència personal. ; [spa] En nuestros días cualquier dimensión de la paz se encuentra ligada a procesos de cambio y de transformación individuales, sociales y estructurales implícitos en el traspaso de una cultura de violencia a una cultura de paz. Después de un amplio recorrido sobre el tema de la cultura de paz y no violencia, Joan Mascaró nos da la oportunidad de profundizar desde una perspectiva personalista y humanista con ideas para abordar una pedagogía para la esperanza. Sus aportaciones se encuentran en el terreno de la espiritualidad necesaria para hacer posible la implementación de la cultura de paz. Mascaró bebe de las fuentes del ideario novecentista, de las fuentes de la renovación cultural con vocación pedagógica y educadora basada en la intervención. Es a partir de aquí que Mascaró aumenta la esperanza de vivir un mundo mejor inspirado en la educación. Esta esperanza en la educación, junta a su bagaje personal y a la investigación espiritual, hacen que solidifique el convencimiento personal del hecho que el cambio tiene que partir de uno mismo y que, el conocimiento de uno mismo, es el conocimiento capital. A la hora de plantear la investigación sobre la obra de Joan Mascaró, se nos presenta la dificultad de las fuentes. Mascaró publicó poco, a pesar de que en su vida produjo mucho más, en forma de cartas, conferencias, intervenciones en la radio, etc. Joan Mascaró quiso trasladar el sentido oriental a la mentalidad occidental y lo hizo de forma profunda. Mascaró habla del tema de la espiritualidad con la capacidad de un experto en cultura oriental. Lo demuestra en la profundidad de sus palabras y en el uso de algunos de los conceptos provenientes de la filosofía oriental, a los cuales una persona no formada en esta filosofía no podría alcanzar. Joan Mascaró tenía un ideario pedagógico a pesar de que la intención de su obra no fuera proponer de forma explícita un concepto de educación, ni tampoco hacer ningún tratado de pedagogía. La idea de educación de la cual habla Mascaró es amplía y va mucho más allá del academicismo. Para él la educación se tiene que fundamentar esencialmente en el hombre y en su interioridad. El saber básico y fundamental para el autor es el conocimiento de una mismo y el crecimiento de la propia conciencia. La espiritualidad que parte del conocimiento de uno mismo y se completa forjando aquello que considera valioso desde el amor. La espiritualidad en la obra de Mascaró es un principio pedagógico fundamental. El camino de la formación de la persona tiene que pasar necesariamente por la interioridad. Entonces nadie puede ser educado sino que cada uno se educa a sí mismo. La educación como la espiritualidad es vivencia personal. ; [eng] In today´s world any dimension of peace is linked to processes of change and individual, social and structural transformations which are implicit when we move from a non- violence culture to a culture of peace. After having researched in the culture of peace and non-violence, Joan Mascaro gives us the opportunity to deepen in the subject from a personalized and humanist perspective with ideas to approach a kind of pedagogy for hope. Mascaro´s contributions enable the implementation of the culture of peace as he is so influenced by novecentista ideas, sources of cultural renovation with pedagogical and educational vocation based on the intervention. It is from this stage that Mascaro increases the hope of living a better world inspired by education. This hope in education, together with his personal background and spiritual research, reinforces his beliefs in the fact that this change starts in oneself and the self-knowledge one has. Joan Mascaro has not a lot of bibliographical sources as he did not publish much although letters lectures and speeches on the radio can be studied. Joan Mascaro wanted to move from the eastern sense into the oriental mind in a deep sense. Mascaro talks about spirituality as an expert in oriental culture as it is reflected on the depth of his words and the use of concepts from the oriental philosophy. Joan Mascaro´s works had pedagogical ideas despite his work did not propose explicitly a concept in education or pedagogy. His idea of education goes beyond academic horizons. According to Mascaro´s ideas, the education is based on human beings and inner consciousness. The spirituality which is Mascaró´s fundamental pedagogical principle begins in oneself knowledge and the growth of his consciousness. The way a person is educated has to go through his inner being stage. Therefore nobody can be educated as each one is self-educated. Education and spirituality are personal experiences.
Identificador:  http://hdl.handle.net/11201/148673
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/doctoralThesis ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess