Legal notice

This website, with DNS address ibdigital.uib.cat, and name "Biblioteca Digital de les Illes Balears" is owned by the University of the Balearic Islands, with CIF Q0718001A, with postal address:

Universitat de les Illes Balears
Cra de Valldemossa km. 7,5
07122Palma (Illes Balears)
Spain

In this website you can find full-text journal articles, books, monographs and manuscripts, and also photographs, maps and other materials with scientific, cultural and scholar content created in the Balearic Islands and other geographic areas.

The objective of this website is promoting the electronic publishing of these documents and to be an interface that allows the access to all its contents, and the instruments for its preservation.

This website:

  1. Provides information on the Digital Library of the Balearic Islands, its purposes, news, statistics, etc.
  2. Offers the possibility to search and view online all the documentation contained in the Digital Library of the Balearic Islands.
  3. Provides links to the specific websites of the institutions that contribute to this project.

All its contents, including texts, images and any other material, are owned by the University of the Balearic Islands, or by third parties that have authorized the use of these materials. The documents included in the Digital Library of the Balearic Islands are the property of the publishing institutions, and therefore any act of reproduction, distribution, public communication or total or partial transformation requires the express written consent of them.

The use license is limited to the download by the user of the documents included in the Digital Library of the Balearic Islands for private use, or for the purpose of study or research, provided that the contents are maintained its integrity; but those documents cannot be used in any case for commercial purpose, distribution or broadcast online.

In addition, any act of reproduction, distribution, public communication or total or partial transformation of the documents included in the Digital Library of the Balearic Islands, whose copyright has already been extinct, and that have been obtained through a digitization process (including the scanning of the original document, the digital processing of the images obtained, the optical character recognition, its conversion to a document in PDF format and the embedding of descriptive metadata, and any action necessary to create the digital version of the original document) carried out by the University of the Balearic Islands or commissioned to third parties for the same, will need of the express and written consent of

Digitalització i Web
Servei de Biblioteca i Documentació
Universitat de les Illes Balears
Cra. de Valldemossa km. 7,5
07122 Palma (Illes Balears)

The University of Balearic Islands is not responsible for any information obtained through links to external systems that do not depend on it.

Metadata of "Biblioteca Digital de les Illes Balears" may be reused in non-commercial and commercial systems. The "Biblioteca Digital de les Illes Balears" enables citation indexes, scientific search engines, scholarly databases, and scientific literature collections to gather the metadata from our repository and make our publications available to a broader audience. The OAI service can not be used neither to retrieve the documents available in the Biblioteca Digital de les Illes Balears nor their full text.

AVÍS LEGAL

Aquest lloc web, amb adreça DNS ibdigital.uib.cat, és propietat de la Universitat de les Illes Balears, amb CIF Q0718001A i seu social a:

Cra de Valldemossa km. 7,5
07122 Palma (Illes Balears)

A través d'aquest web es poden consultar articles de revistes, llibres, monografies i manuscrits a text complet, així com fotografies, mapes i altres materials de caire científic, cultural i erudit de les Illes Balears i d'altres àmbits geogràfics, amb l'objectiu d'impulsar la seva edició electrònica i ser la interfície que permeti la consulta conjunta de tots els seus continguts, i facilitar els instruments per a la seva preservació.

El web:

  1. Cobreix la informació sobre la Biblioteca Digital de les Illes Balears: en què consisteix, les novetats, les estadístiques, etc.
  2. Ofereix la possibilitat de cercar i consultar en línia tota la documentació continguda a la Biblioteca Digital de les Illes Balears.
  3. Ofereix l'enllaç als webs específics de les institucions que hi contribueixen.

Tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges i qualsevol altre material, són propietat de la Universitat de les Illes Balears, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests materials. Els documents inclosos a la Biblioteca Digital de les Illes Balears són propietat de les institucions editores, i per tant qualsevol acte de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació total o parcial necessita el consentiment exprés i escrit d'aquestes.

La llicència d'ús es limita a la descàrrega per part de l'usuari dels documents inclosos a la Biblioteca Digital de les Illes Balears per fer-ne un ús privat, o amb fins d'estudi o investigació, sempre que dits continguts mantenguin la seva integritat; però en cap cas aquests documents es podran utilitzar amb finalitats comercials ni de distribució o difució en línia.

A més a més, qualsevol acte de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació total o parcial dels documents inclosos a la Biblioteca Digital de les Illes Balears, els drets d'autor o d'edició dels quals ja s'hagin extingit, i que s'hagin obtingut a través d'un procés de digitalització (incloent l'escaneig del document original, el processament digital de les imatges obtingudes, el reconeixement òptic de caràcters, la seva conversió a un document en format PDF i la incrustació al mateix de metadades descriptives, i qualsevol acció necessària per crear la versió digital del document original) dut a terme per part de la Universitat de les Illes Balears o encarregat a terceres parts per la mateixa, necessitaran del consentiment exprés i escrit de

Unitat de Digitalització i Accés Obert
Servei de Biblioteca i Documentació
Universitat de les Illes Balears
Cra. de Valldemossa km. 7,5
07122 Palma (Illes Balears)

La Universitat de les Illes Balears no és responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no depenguin de la mateixa.

Les metadades de la Biblioteca Digital de les Illes Balears poden esser reutilitzades per sistemes comercials i no comercials. La BDIB permet als índexos de cites, motors de cerca científics, bases de dades acadèmiques i col·leccions de literatura científica compartir les seves metadades i fer que les seves publicacions estiguin disponibles per a una major audiència. El Servei OAI no es pot emprar per descarregar ni els documents de la Biblioteca Digital de les Illes Balears ni el seu text complet.